BIG Pharm Sale - prírodné zdravotné produkty na Slovensku
Vyberte mesto
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoje mesto a zadajte spôsoby a časy doručenia.
Nepretržite, 24/7
 • Domov
 • Podmienky používania

Podmienky používania

Táto zmluva definuje podmienky použitia materiálov a služieb stránky používateľmi (ďalej - „stránka“).

Používatelia - jednotlivci (vrátane zástupcov právnických osôb) ktoré majú schopnosť vizuálne sa oboznámiť s informáciami zverejnenými na webe.

Správa stránok je držiteľom autorských práv na stránku.

 1. Všeobecné podmienky
  1. Používanie materiálov a služieb stránok sa riadi normami platných právnych predpisov krajiny: Slovensko.
  2. Táto dohoda je verejnou ponukou. Prístupom k materiálom stránok sa má za to, že užívateľ pristúpil k tejto dohode.
  3. Pri využívaní zdrojov Stránky vyžadujúcich poskytnutie osobných údajov je potrebné Registrovať Používateľa na Stránke. Registračné akcie sa uskutočňujú v súlade s platnými zákonmi.
  4. Správa stránok má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky tejto dohody. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť po 3 (Tri) dní od dátumu zverejnenia novej verzie dohody na webovej stránke. Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s vykonanými zmenami, je povinný odmietnuť prístup na Stránku, prestať používať materiály a služby Stránky.
  5. Správa stránok môže nastaviť pre používateľov distribúciu informácií týkajúcich sa objednávok, harmonogramov kancelárskych prác, prebiehajúcich propagačných akcií a ďalších potrebných informácií. Newsletter sa realizuje prostredníctvom sms, push alebo e-mailových správ. Potrebné kontaktné informácie poskytuje užívateľ pri registrácii.

 2. Ostatné podmienky
  1. Všetky možné spory, ktoré vzniknú z tejto dohody alebo s ňou súvisia, budú riešené v súlade s platnými právnymi predpismi krajiny: Slovensko.
  2. Nič v Zmluve nemožno chápať ako založenie medzi Užívateľom a Správou stránky agentúrnymi vzťahmi, partnerskými vzťahmi, vzťahmi spoločnej činnosti, osobnými pracovnoprávnymi vzťahmi alebo inými vzťahmi, ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve.
  3. Uznanie súdu ktoréhokoľvek ustanovenia dohody ako neplatného alebo nepodliehajúceho vykonateľnosti nemá za následok neplatnosť ostatných ustanovení dohody.
  4. Nečinnosť zo strany Správy stránok v prípade porušenia ustanovení Zmluvy ktorýmkoľvek z používateľov nezbavuje Správu stránok práva podniknúť ďalšie príslušné kroky na ochranu ich záujmov a ochrany autorských práv na materiály je web chránený v súlade s legislatívou.

Užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými ustanoveniami tejto dohody a bezvýhradne ich prijíma.